Appquard Safety mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Appquard Oy

Y-tunnus: 3312154-6

Peltopyyntie 19, 13600 Hämeenlinna

Puh +358 40 8489653

antti.paulin@appquard.fi

Tietosuojavastaava Antti Paulin

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Appquardin toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, palveluita koskevaa personoitua asiakaspalvelua ja kohdennettua asiakasviestintää, palveluiden käytön seurantaa, markkinointia ja sen kohdentamista asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja, riskienhallintaa ja väärinkäytösten estämistä, kiinteistöjen ja omaisuuden sekä henkilöiden turvallisuuden suojaamista varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Appquardin palvelujen kehittämistarkoituksiin. Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Sopimussuhteen osalta henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin.

 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietolähteet

Henkilötietoryhmiä ovat yhteystiedot, asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, asiakastapahtumatiedot, taustatiedot ja käyttäytymistiedot, tekniset tunnistamistiedot, rekisteröidyn antamat suostumukset. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta ja potentiaalisilta asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta asioinnin yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Edellä mainittuja tietoja voidaan kerätä Appquardin eri internetsivustojen ja sovellusten välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla, puhelimitse ja tekstiviestein. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös yhteistyökumppaneita, väestörekisteriä ja julkisia lähteitä. Puheluita ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin.

 

Taustasijainnin kerääminen

Tämä mobiilisovellus käyttää taustalla tapahtuvaa sijaintitietojen keruuta käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja kriittisten palvelujen tarjoamiseen. Sovelluksemme kerää reaaliaikaista sijaintitietoa ulkoisen Bluetooth-painikkeen avulla, joka mahdollistaa SOS-viestien lähettämisen hätätilanteissa, vaikka sovellus ei olisikaan aktiivisesti auki näytöllä. On tärkeää ymmärtää, että emme tallenna jatkuvaa sijaintihistoriaasi. Vain SOS-viestin lähetyshetkellä kerätty sijaintitieto tallennetaan, ja sitä käytetään avun toimittamiseksi sinulle oikeaan paikkaan mahdollisimman nopeasti.

Sijaintitietojen kerääminen on suunniteltu toimimaan ainoastaan silloin, kun aktivoit ulkoisen Bluetooth-painikkeen, varmistaen, että sijaintitietoja käytetään vain kun se on ehdottoman välttämätöntä. Vain valtuutetulla henkilökunnalla, joka on koulutettu käsittelemään tietojasi luottamuksellisesti ja turvallisesti, on pääsy tallennettuihin lähetyshetken sijaintitietoihin. Tämä tarkoittaa, että tietojesi käyttö rajoittuu ainoastaan hätäpalvelujen tarjoamiseen ja avun välittämiseen.

Yksityisyytesi ja tietoturvasi ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Olemme sitoutuneet noudattamaan korkeimpia yksityisyysstandardeja ja varmistamaan, että keräämämme tiedot ovat suojattuja ja käytössä vain määritettyyn tarkoitukseen. Kaikki tietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien tietosuojalakien ja -säädösten mukaisesti.

Sovellustamme käyttämällä hyväksyt sijaintitietojen keruun ja käytön kuvatulla tavalla. Jos sinulla on kysyttävää yksityisyydensuojakäytännöistämme tai siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, otathan meihin yhteyttä.

 

Henkilötietojen säilyttäminen

Appquard säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi. Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. Appquard voi lainsäädännön edellytysten mukaisesti käyttää rekisteröidyn henkilötietoja markkinointiin asiakassuhteen päätyttyä, tai jos rekisteröity on antanut yhteystietonsa omaehtoisesti jotain muuta kautta. Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei henkilö ole niistä suoraan eikä epäsuorasti tunnistettavissa.

 

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi Appquardin yhteistyökumppaneille, asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai Appquardin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi sekä markkinointiin ja etämyyntiin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.

 

Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Appquard huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

 

Tiedonsuojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeuksia Appquardin hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen:

Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja niiden tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, Appquard rajoittaa tietoihin pääsyä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt lähetetään sähköpostitse osoitteeseen antti.paulin@appquard.fi. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle. Appquard voi kieltäytyä pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta), lakisääteisen velvoitteen tai yhtiön lakisääteisen oikeuden johdosta, kuten esimerkiksi palveluihin liittyvä velvoite, riita-asia tai vaade. Sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen voi peruuttaa tai antaa suoramarkkinointia koskevan kiellon ottamalla yhteyttä Appquardin henkilöstöön. Lisäksi rekisteröity voi poistua Appquardin sähköisen suoramarkkinoinnin listalta, milloin tahansa klikkaamalla viestin peruutuslinkkiä.

 

Valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

 

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Appquard Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Appquard Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

 

Markkinointikielto

Mikäli et halua vastaanottaa Appquardilta markkinointiviestintää, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen antti.paulin@appquard.fi

 

 

Privacy Policy of the Appquard Safety mobile application

 

Data Controller and Data Protection Officer

Appquard Oy

Business ID: 3312154-6

Peltopyyntie 19, 13600 Hämeenlinna

Phone +358 40 8489653

antti.paulin@appquard.fi

Data Protection Officer Antti Paulin

 

Purpose and Legal Basis for Processing Personal Data

Personal data are collected, processed, and used by Appquard for managing customer relationships, delivering services, maintaining services, providing personalized customer service and targeted customer communications, monitoring the use of services, marketing and its targeting to customers and potential customers, distance selling and customer contacts, risk management, and prevention of misuse, and for protecting the safety of properties, assets, and individuals. Additionally, data can be used for statistical purposes and for the development of Appquard’s services. The processing of registered personal data is based on the customer relationship associated with these, the consent of the customer, the assignment given by the customer, or another relevant connection. In the context of a contractual relationship, the processing of personal data is also based on statutory obligations.

 

Personal Data Categories and Sources of Information

The categories of personal data include contact information, information related to customer relationships, customer transaction data, background information and behavioral data, technical identification data, consents given by the registered. The regular source of the registry data comes from information collected directly from customers and potential customers. Data is collected from customers during service interactions and throughout the duration of the customer relationship. The aforementioned data can be collected via Appquard’s various websites and applications, as well as through forms in electronic or non-electronic form, by phone, and text messages. Partners, population registers, and public sources may also be used to update personal data. Calls and chat conversations may also be recorded and stored for the confirmation of assignments or for documentation, quality control, and development purposes.

 

Background Location Collection

This mobile application uses background location data collection to enhance user experience and provide critical services. Our app collects real-time location data through the use of an external Bluetooth button, enabling the sending of SOS messages in emergencies, even when the app is not actively open on the screen. It is important to understand that we do not store your continuous location history. Only the location data collected at the moment of sending an SOS message is stored, and this is used to deliver help to your exact location as quickly as possible.

The collection of location data is designed to operate only when you activate the external Bluetooth button, ensuring that location data is used only when absolutely necessary. Only authorized personnel, who are trained to handle your information confidentially and securely, can access the stored location data at the moment of the SOS message transmission. This means that the use of your data is limited solely to the provision of emergency services and aid delivery.

Your privacy and data security are of utmost importance to us. We are committed to adhering to the highest privacy standards and ensuring that the data we collect is protected and used only for the defined purpose. All data processing is conducted in accordance with applicable data protection laws and regulations.

By using our app, you consent to this collection and use of location data as described. If you have any questions about our privacy practices or how we handle your personal information, please contact us.

 

Retention of Personal Data

Appquard retains personal data as long as it is necessary to accomplish the purposes defined in the privacy statement, unless legislation requires retaining the personal data longer, or unless the company needs the data to establish, present, or defend legal claims. The retention period and retention criteria vary depending on the purpose of the specific category of personal data. Appquard may use the registered personal data for marketing purposes after the end of the customer relationship, or if the registered has voluntarily provided their contact information through another channel. Personal data is processed during the validity of the customer and contract relationship and for the necessary time after the end of the customer and contract relationship. When personal data is no longer needed in the manner defined above, the data will be deleted or converted into a format that does not allow direct or indirect identification of the person.

 

Disclosure of Data

Personal data may be disclosed to third parties located within the European Union, such as Appquard’s partners, companies providing services ordered by the customer, and authorities in accordance with data protection legislation. Data may be disclosed for the delivery of goods and services, or for the implementation of a contract between Appquard and the customer, as well as for marketing and distance selling in accordance with data protection legislation. Personal data is not disclosed to third parties without the explicit consent of the subject, except for the aforementioned purposes, unless otherwise provided by law. Statistical service usage data and customer information may be disclosed to third parties in a form that does not allow identification of individual service users or their personal usage data, customer information, or personal data.

 

Transfer of Data Outside the EU/EEA

Data is not routinely transferred outside the EU/EEA. If data is transferred outside the European Union or the European Economic Area, Appquard ensures an adequate level of protection for personal data, for example, by agreeing on matters related to the processing of personal data in the manner required by data protection legislation, such as using model contractual clauses approved by the European Commission.

 

Principles of Data Protection

The register is protected using appropriate technical safeguards against data breaches. Only individuals whose job description includes the use of the register have access to it.

Right of Inspection and Prohibition

The registered have rights related to personal data held by Appquard:

The right to access your personal data and its inspection

The registered has the right to receive confirmation on whether their personal data is being processed.

The registered has the right to check and view their data and upon request, the right to obtain the data in writing or in electronic form.

The right to request correction of incorrect or incomplete information

If the data is incorrect or incomplete, the registered has the right to request the correction of the data, unless limited by legislation.

The right to request deletion of data

The registered has the right under current data protection legislation to demand the deletion of their data.

The right to limit the processing of personal data

The registered has the right to request restriction of the processing of personal data under the conditions set by data protection legislation

 

Exercising Rights

Requests concerning the rights of data subjects should be sent via email to antti.paulin@appquard.fi. A response to the request will be provided within a reasonable time and, if possible, within one month of the request being presented. If the data subject’s request cannot be complied with, the refusal will be communicated to the data subject. Appquard may refuse requests (such as for the deletion of data) due to a statutory obligation or the company’s statutory right, such as an obligation related to services, a dispute, or a claim. Consent to electronic direct marketing can be withdrawn or a direct marketing ban can be issued by contacting Appquard’s staff. In addition, data subjects may opt out of Appquard’s electronic direct marketing list at any time by clicking the unsubscribe link in the message.

 

Complaints to the Supervisory Authority

Data subjects have the right to lodge a complaint with the data protection authority if they believe that their personal data has been processed in violation of current legislation.

 

Cookies

So-called cookies may be transferred to the visitor’s computer from time to time. Cookies can collect information such as from which page the visitor has moved to the address, which of our web pages are browsed and when, what browser is used, what is the screen resolution and operating system, and what is the computer’s IP address, i.e., from where the Internet-addressed data is sent and where it is received.

Cookie information allows the monitoring of service visitor numbers by Appquard Oy and its partners and the analysis and development of services to better serve visitors. In addition, Appquard Oy’s partners may use cookies for targeted advertising, collecting information about the visitor’s visits to this and other sites. The information collected by cookies is used for producing targeted advertising based on the visitor’s interests. In targeted advertising using cookies, the visitor is not identified, and the information is not combined with personal data possibly obtained from the visitor in another context.

Visitors have the option to prevent the use of cookies by changing their browser settings so that the browser does not allow the storage of cookies. The visitor acknowledges that the prevention of cookies may affect the functionality of some services.

 

Marketing Prohibition

If you do not wish to receive marketing communications from Appquard, please inform us by email at antti.paulin@appquard.fi